Monitor Home  |  Availability  |  Response Time  |  Byte Transfer  |  Transaction  |  Up-Down  |  Help  |  Logout  
truehits.net - Web Site Monitoring

Availability (%)
ทราบว่าเว็บไซต์ท่านไม่สามารถเรียกดูได้ (Down) มากน้อยหรือไม่ ถ้า Availability เป็น 100 เปอร์เซนต์ คือ ไม่มีการ Down เกิดขั้น
availability Traffic Graph
Response time (msec)
แสดงถึง เวลาอย่างน้อยที่สุดใช้ในการเข้าชมเว็บท่าน ยิ่งค่า Response Time ยิ่งมากเท่าไร การเรียกชมเว็บท่านก็จะช้า
responsetime Traffic Graph
Byte Transfer (bytes)
แสดงถึง เว็บหน้าแรกท่านมีจำนวนไบต์เป็นเท่าไร ซึ่งสามารถใช้พิจารณาว่าเว็บหน้าแรกท่านมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ในกรณีที่จำนวนไบต์มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงผิดปกติ อาจเป็นไปได้ว่าเว็บหน้าแรกท่านถูกทำการเปลี่ยนเนื้อหาโดย Hacker
bytetransfer Traffic Graph
HTTP Transaction (transactions)
แสดงถึง เว็บหน้าแรกท่านมีจำนวน HTTP Transaction (Hypertext Transfer Protocol) เท่าไร ถ้ามาก มีผลทำให้ Response Time มีค่ามาก
transaction Traffic Graph


   Copyright © 2001-2004 Truehits.net. All rights reserved. Contact Webmaster.
   Home | Awards | SignUp | Directory | Ranking | Index | Monthly | Resources | Demo | Forum | FAQ

^ back to top   

Your Unique Webstats.